REGULAMIN HOTELOWY

 

1. Pokoje hotelowe wynajmowane są na doby.

2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14.00, a kończy się o godzinie 12.00 dnia następnego.

3. Gość hotelowy może zająć bez dodatkowej opłaty pokój w godzinach 8.00 – 14.00 w dniu, w którym rozpoczyna pobyt, jeżeli pokój ten jest wolny.

4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić w recepcji do godz. 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Hotel uwzględni możliwość przedłużenia doby.

5. Wynajęcie pokoju wiąże się z dokonaniem zameldowania w oparciu o dokument tożsamości gościa, a także wniesieniem opłaty za czas pobytu.

6. Gość hotelowy nie może przekazać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę oraz nie może wynosić z wynajmowanego pokoju żadnych przedmiotów wyposażenia pokoju.

7. Klienci indywidualni mogą dokonywać zapłaty za usługi hotelowe i gastronomiczne kartą kredytową. Przy realizacji rozliczeń przelewem bankowym, wymagane jest zamówienie z określeniem zakresu usługi, warunków płatności oraz upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu zleceniodawcy.

8. Osoby odwiedzające gościa hotelowego, a nie zameldowane w tutejszym hotelu mogą przebywać w pokoju gościa wyłącznie w godz. 7.00 do 22.00.

9. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy w godzinach 22.00 do 6.00 rano dnia następnego.

10. Gość hotelowy przy każdorazowym opuszczeniu pokoju zobowiązany jest do jego zamknięcia.

11. Hotel zobowiązany jest do zapewnienia warunków do komfortowego i nieskrępowanego wypoczynku gościa, wykonania czynności związanych ze sprzątaniem pokoju lub naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa bądź w jego obecności, jeśli wyrazi takie życzenie, wymiany bielizny pościelowej nie rzadziej niż co 3 dni oraz codziennej wymiany ręczników, bezzwłocznej reakcji na uwagi i zastrzeżenia dotyczące poziomu usług, funkcjonowania urządzeń, czystości, porządku w hotelu – przez natychmiastowe podjęcia czynności zapewniających usunięcie usterek technicznych i porządkowych, nieodpłatnego świadczenia usług: depozytowych, sejfu, budzenia o wyznaczonej godzinie, przyjmowania bagażu na przechowanie.

12. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez gości hotelowych w zakresie określonym przepisami art. 846-849 kodeksu cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.

13. Gość zobowiązany jest do zawiadomienia pracownika recepcji o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

14. Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona zgodnie z art. 849 kodeksu cywilnego, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane na przechowanie do sejfu lub depozytu recepcji.

15. Hotel ma prawo odmówić przyjęcia rzeczy do depozytu, jeżeli jest ona zbyt kosztowna adekwatnie do kategorii obiektu lub nie mieści się w sejfie.

16. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wyrządzone z jego winy lub osób go odwiedzających szkody, uszkodzenia, zniszczenia i braki wyposażenia pokoju oraz całego obiektu hotelowego.

17. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która go narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań hotelu lub jego opuszczenia.

18. Przedmioty pozostawione przez gościa w pokoju hotelowym zostaną odesłane na adres wskazany przez gościa. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące.

19. Na terenie hotelu obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych.

20. Gość ponosi odpowiedzialność za zniszczenia w obiekcie powstałe w wyniku jego działań.

21. W przypadku kradzieży bądź zniszczenia teczki hotelowej, Hotel obciąży Gościa kwotą 100 PLN.

 

ZAPRASZAMY I ŻYCZYMY UDANEGO POBYTU!
HOTEL KRACOW RESIDENCE***
tel.: 12 421 74 74
recepcja@kracowresidence.pl